תנאי אתר

תקנון האתר

1. כללי

1.1. האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי אוורסט ספורט ופנאי בע”מ.

1.2. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

1.3. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר.

1.4. בעלת האתר אוורסט ספורט ופנאי בע”מ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

1.5. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר אוורסט ספורט, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב ומסופקים ללקוחות החברה.

1.6. קיימת אפשרות לחלק את התשלום עד ל12 תשלומים ללא ריבית וזאת כל עוד הסכום המינימלי עבור כל תשלום הינו 250 ש”ח.

1.7. .האתר אוורסט ספורט – מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, הנחות מיוחדות וכדומה. כל מבצע נוקב בתקופת תוקפו, והצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לגולש במהלך התקופה הנקובה בלבד. אין כפל מבצעים אלא אם צוין אחרת.

1.8. כל המבצע פעולת רכישה באתר אוורסט ספורט, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר אוורסט ספורט, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד אוורסט ספורט ופנאי בע”מ ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה באתר על פי תקנון זה.

2.הזכות לבצע רכישות באתר אוורסט ספורט.

2.1. רשאי לרכוש באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל.

2.2. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי אוורסט ספורט ופנאי בע”מ הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

2.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות ו/או זכיות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת, או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לחברה במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.

2.4. חל איסור מוחלט לביצוע של רכישות באתר ע”י סוחרים, אשר עלולים למכור לצדדים שלישיים ו/או לסחור, במישרין ו/או בעקיפין, במוצרים אשר רכשו באתר. החברה שומרת על זכותה לנקוט בצעדים משפטיים כנגד גורמים אשר יפעלו בניגוד להוראה זו.

2.5. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים,
לרבות פרטי הדואר האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

3.המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר אוורסט ספורט

3.1. אוורסט ספורט ופנאי בע”מ מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.2. אוורסט ספורט ופנאי בע”מ מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
לאוורסט ספורט ופנאי בע”מ שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר,לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

3.3. המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי לפגוע בהזמנות שכבר נעשו.

3.4. מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ.

3.5. החברה עושה כל מאמץ לשמור על מלאי של כל המוצרים באתר , אם בטעות נגמר המלאי של המוצר כפי שמופיע באתר נשמח לעזור לך במציאת מוצר חלופי/ להזמין עבורך את המוצר בשנית.

3.6. במידה וישנו קישור (”לינק”) באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תשא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות www.everest-sport.com.

3.7. רוב המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, אוורסט ספורט ופנאי בע”מ תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד אוורסט ספורט ופנאי בע”מ /או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתרו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה.

3.8. כל מוצר המוצע לרכישה באתר אוורסט ספורט ילווה בנתונים הבאים לפחות:

מחיר המוצר והדגם שלו.

3.9. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר אוורסט ספורט ללא הגבלה.

4. רישום באתר

4.1. בעת ביצוע פעולת הרכישה ידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו,לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עיסקת הרכישה. אוורסט ספורט ופנאי בע”מ לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

4.2. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

4.3. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע רכישה והמוצר לא יסופק לך.

4.4. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של אוורסט ספורט ופנאי בע”מ בלבד ולא יועברו עלידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי טרמפולינה סנטר תשמור את פרטיו במערכת נתוניה. לחברה שמורה הזכות לבטל את רכישתך בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

4.5. מערכת המחשב של אוורסט ספורט מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.ביטול עסקת הרכישה.

5.מדיניות ביטולים

5.1. זכות הביטול לאחר הרכישה מעוגנת בתקנות ביטול עסקה התשע”א – 2010

5.2 לקוח יוכל לקבל החזר כספי במידה והמוצר יחזור למחסני אוורסט על חשבונו תוך כדי שהוא ארוז וסגור באריזתו המקורית, לא נעשה בו שימוש ולא הורכב בבית הלקוח. לביטול והחזרת מוצר לאחר רכישתו יש לשלוח דואר אלקטרוני בציפוף בקשת ביטול מפורטת לכתובת cs@everest-sport.com

6. סודיות פרטי הלקוח

6.1. הפרטים האישיים הנמסרים בעת הרכישה ישמרו במאגרי המידע של החברה.

6.2. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

6.3. החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים של אוורסט ספורט, חידושים באתר בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, החברה תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.

6.4. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

6.5. החברה לא תעביר את פרטי המשתתף לצד שלישי ( ככל שפרטים אלו מזהים את המשתתף), אלא במקרים המפורטים להלן:

6.5.1.אם בוצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות אוורסט ספורט או אם נעשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

6.5.2.אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם אוורסט ספורט ופנאי בע”מ או מי מטעמה

6.5.3.התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי

6.5.4.בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה

7. קניין רוחני

7.1. אין להעתיק, לשכפל, למכור, ולתרגם נתונים או מידע כלשהו מן האתר מבלי לקבל את רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. כמו כן אסור בהחלט לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

7.2. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחרים והסודות המסחריים, הינם רכושה של אוורסט ספורט ופנאי בע”מ בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הנוגע לאתר.

7.3. אין להשתמש בנתונים המופיעים באתר לצורך הצגתם במקום אחר, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב. ככל שיש באתר סימני מסחר תמונות ונתונים, שנמסרו לפרסום על ידי החברות המיוצגות על ידי אוורסט ספורט ופנאי בע”מ באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

7.4. סימני המסחר באתר זה והזכויות להם (בין אם נרשמו ובין אם לאו), – הם כולם רכושה של אוורסט ספורט ופנאי בע”מ בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

8. שונות

8.1. כל המחירים המוצגים באתר אוורסט ספורט כוללים מע”מ. מחירי המוצרים לא כוללים דמי הובלה או משלוח.

8.2. תמונות המוצרים המוצגות באתר אוורסט ספורט הינן להמחשה בלבד.

8.3. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת אוורסט ספורט ופנאי בע”מ יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר אוורסט ספורט, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסיקה אשר שיעורם עולה על 10%, רשאית אוורסט ספורט ופנאי בע”מ להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

8.4. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה אוורסט ספורט ופנאי בע”מ רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

8.5. בוטלה העיסקה על פי סעיפים 9.3, 9.4 לעיל, תשיב אוורסט ספורט ופנאי בע”מ לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

8.6. עלות ההרכבה וההתקנה משתנה ממוצר למוצר בהתאם למידות ולמפרטים השונים, נשמח לתת פרטים נוספים בטלפון/באולם התצוגה.

8.7. אוורסט ספורט ופנאי בע”מ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כלעסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר אוורסט ספורט.

8.8. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט יהיה בביהמ”ש בת”א, ירושלים, חיפה ובאר שבע.

8.9. הרישום במחשבי אוורסט ספורט יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע”פ תקנון זה.

8.10. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה הודעה או מוצר שנשלחה בדואר לבקשת הלקוח, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

8.11. תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

אוורסט ספורט ופנאי בע”מ, למרחב 31 רמת השרון \ 4721654

לוגו של וואטסאפ שלחו ווטסאפ !
דילוג לתוכן